Informacja o wyborze oferty

Znak sprawy: 1/PN/2017

Zakopane, 17 maja 2017 r.

WSZYSCY

 

Dotyczy:   wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i montaż nagłośnienia w Teatrze Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty