Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Zakopane 2017-04-24

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
znak postępowania: 1/PN/2017

 

Dotyczy:   Postępowania pn.: „Dostawa i montaż nagłośnienia w Teatrze Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem”.


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164; zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250 i poz. 1265), zwanej dalej ustawą PZP

 

Załączniki do pobrania w wersji pdf:

 

   SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

   Ogłoszenie o zamówieniu nr 71822 - 2017 z dnia 2017-04-24 r.

 

   Załączniki do siwz (wersja doc)