Znak sprawy: 1/PN/2017

Zakopane, 17 maja 2017 r.

WSZYSCY

 

Dotyczy:   wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i montaż nagłośnienia w Teatrze Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Znak sprawy: 1/PN/2017

Zakopane 08.05.2017r.

WSZYSCY

 

Dotyczy:  informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Dostawę i montaż nagłośnienia w Teatrze Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem

 

Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164; zm. Dz.U. z 2016 r. poz.1020, poz. 1250 i poz. 1265 ), uprzejmie informuję:

1. Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę:
183 880,00zł

2. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 08.05.2017r. do godziny 12:00 została złożona 1 oferta przez Wykonawcę: 

Music Info Sp. z o.o.
Ul. Zamknięta 10
30-554 Kraków

 

Cena netto za przedmiot zamówienia: 149 408,00 zł
Podatek VAT 23% - tj. 34 363,84 zł
Cena brutto za przedmiot zamówienia: 183 771,84 zł
Termin wykonania zamówienia: do 27 lipca 2017r.
Gwarancja: 60 miesięcy od daty zakupu (data protokołu zdawczo - odbiorczego).
Termin płatności faktury: 21 dni

 

Dyrektor Andrzej Dziuk

Zakopane 2017-04-24

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
znak postępowania: 1/PN/2017

 

Dotyczy:   Postępowania pn.: „Dostawa i montaż nagłośnienia w Teatrze Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem”.


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164; zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250 i poz. 1265), zwanej dalej ustawą PZP

 

Załączniki do pobrania w wersji pdf:

 

   SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

   Ogłoszenie o zamówieniu nr 71822 - 2017 z dnia 2017-04-24 r.

 

   Załączniki do siwz (wersja doc)