Zakopane 2016-12-27

WSZYSCY

 

Dotyczy:   informacji o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn.: „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia Teatru Stanisław Ignacego Witkiewicza w Zakopanem", prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164; zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250 i poz. 1265).

 

Zgodnie z art. 138 o ust.4 ustawy z dn. 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164; zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250 i poz. 1265)uprzejmie informuję, że umowa na świadczenie usługi ochrony osób i mienia Teatru Stanisław Ignacego Witkiewicza w Zakopanem została podpisana w dniu 22.12.2016 r. z wykonawcą:

 

Konsorcjum Firm:

SIMPLY SERVICE Sp. z o.o.
Al. Solidarności 117
00-140 Warszawa

AGENCJA OCHRONY "JUWENTUS" Sp. z o.o., Sp.k.
ul. Poloneza 91
02-826 Warszawa

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138o USTAWY
Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

 

Dotyczy:   Postępowania pn.: „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia Teatru Stanisław Ignacego Witkiewicza w Zakopanem”.

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu pn.: „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia Teatru Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem”, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Ogłoszeniu, zwanym dalej Ogłoszeniem.

 

Załączniki do pobrania w wersji pdf:

 

   Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

 

   Załączniki do ogłoszenia nr 2-6

 

    Umowa ochrony mienia 28.11.2016

 

  Pytania i odpowiedzi

 

  Pytania i odpowiedzi 2-2
 

 

 

Rozdział 1
Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.

 

Teatr Stanisław Ignacego Witkiewicza
34-500 Zakopane
Ul. Chramcówki 15
REGON: 490006939, NIP: 7360012960
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.witkacy.pl
Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępnione pod adresem: www.witkacy.plwww.witkacy.pl
Adres do korespondencji: Teatr Stanisław Ignacego Witkiewicza, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane
Osoba do kontaktu: Pani Dorota Juchniewicz, tel. 18 20 00 660 wew. 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny urzędowania: od 08:00 do 14:00 (w dni robocze od poniedziałku do piątku).

Rozdział 2
Informacje ogólne.

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
2. W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy spełniający wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie nie uregulowanym w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2016r. poz.380)

Rozdział 3
Opis przedmiotu zamówienia.

 

1. Rodzaj zamówienia: usługa
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79710000-4 - usługi ochroniarskie,
79711000-1 - usługi nadzoru przy użyciu alarmu,
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1 Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usługi ochrony osób i mienia Teatru Stanisław Ignacego Witkiewicza w Zakopanem w zakresie:
1) bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia Teatru Stanisław Ignacego Witkiewicza w Zakopanem Teatru Stanisław Ignacego Witkiewicza w Zakopanem. Ochrona sprawowana będzie całodobowo przez siedem dni w tygodniu, przez 1 agenta ochrony znajdującego się w obiekcie, wykonującego zadania ochrony;
2) stałego dozoru sygnałów gromadzonych, przesyłanych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach alarmowych oraz ochronie doraźnej przez grupy interwencyjne (zmotoryzowane patrole interwencyjne) Wykonawcy. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu poprzez stronę internetową podgląd do informacji i sygnałów przesłanych przez system Active Guard lub równoważny. Zamawiający będzie korzystał z usługi monitorowania systemu alarmowego podłączonego do użyczonego przez Wykonawcę zestawu monitorującego stanowiącego jego własność. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4. W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać:
4.1 wdrożony elektroniczny system kontroli obchodów z możliwością podglądu online w czasie rzeczywistym tj. Active Guard lub równoważny;
4.2 własne centrum monitorowania;
4.3 wsparcie ochrony własnymi patrolami interwencyjnymi składającymi się z kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego. Czas przyjazdu grupy interwencyjnej do Zamawiającego nie może być dłuższy niż 10 minut.

5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby (agenci ochrony) wykonujące usługi bezpośredniej ochrony w obiekcie Zamawiającego były zatrudnione na umowę o pracę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) na cały okres wykonywania świadczenia.
6. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia na obiekcie co najmniej 4 osobami – agentami ochrony (grafik dyżurów po stronie Wykonawcy). Praca osób wskazanym powyżej winna być nadzorowana przez koordynatora kontrolującego wykonanie usługi. Osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia tj. agenci ochrony, koordynator ( osoba nadzorująca), patrol interwencyjny muszą spełniać wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu.

Uwaga: Zamawiający informuje, iż umożliwia Wykonawcom zapoznanie się z miejscem świadczenia usługi. Wizja lokalna dla Wykonawców dnia: 01.12.2016r. godz. 10:30

Rozdział 4 - Termin wykonania zamówienia:

od dnia 31.12.2016 r. od godziny 11:00 do dnia 15.12.2017r. do godziny 11:00.

Rozdział 5 - Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na świadczenie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1432), zwanej dalej ustawą o ochronie osób i mienia.

2) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), co najmniej 2 usługi ochrony mienia, realizowane w budynkach użyteczności publicznej w sposób ciągły, przez okres co najmniej 12 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda, z podaniem jej/ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania. Wykonawca musi załączyć dowody potwierdzające, że każda z tych usług została wykonana lub jest wykonywana należycie.
Przez budynki użyteczności publicznej należy rozumieć obiekty wg. definicji zawartej w § 3 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690).

b) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie (przewidzianych do realizacji) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia. Z wykazu winno wynikać, iż Wykonawca dysponuje minimum:
- Koordynatorem (1 osoba) nadzorująca i kontrolująca wykonanie usługi , która posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzonej przez Komendanta Głównego Policji potwierdzone legitymacją i posiada co najmniej trzy letnie doświadczenie w organizacji usług ochrony w obiektach użyteczności publicznej;
- 4 pracownikami ochrony do realizacji zadań stałej ochrony fizycznej obiektu, przeszkolonymi w zakresie metod i sposobów prowadzenia ochrony oraz posiadającymi ( każdy z osobna ) co najmniej roczny staż w ochronie obiektów użyteczności publicznej;
- 2 kwalifikowanymi pracownikami ochrony do realizacji zadań doraźnej ochrony fizycznej obiektu, posiadającymi uprawnienia do posługiwania się bronią palną (pracownicy grup interwencyjnych/patroli interwencyjnych);
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych)

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
2.1 będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
1) którym mowa w art. 165a, art. 181 - 188, art. 189a, art. 218 - 221, art. 228 - 230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270 - 309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm. lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r.);
2) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
3) skarbowe;
4) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

2.2 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 2.1;
2.3 wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
2.4 który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej ,,kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
2.5 który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2.6 który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2.7 wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
2.8 który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
2.9 będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
2.10 wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
2.11 którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2.12 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615);
2.13
2.14 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
2.15 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
2.16 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa pkt 2.3, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

3. Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń opisanych w Rozdziale 6 niniejszego ogłoszenia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Rozdział 6 - Wykaz oświadczeń łub dokumentów, które Wykonawca złoży wraz z ofertą:

1. w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, oraz:
1.1 na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczących posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
1) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia uzyskaną zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1432);
1.2. na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane ( należy wypełnić załącznik nr 4 do ogłoszenia). Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże usługi określone w warunku wskazanym Rozdziale 5 pkt. 1.2 2) a) oraz złoży dowody, że usługi te zostały wykonane należycie.
2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( należy wypełnić załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia). Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże osoby w zakresie określonym w warunku wskazanym w Rozdziale 5 pkt. 1.2 2) b));

1.3. na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej:
1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w warunku wskazanym w Rozdziale 5 pkt. 1.2 3) ogłoszenia;

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia oraz:
2.1 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.2 zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.3 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w zakresie określonym w Rozdziale 5 pkt 2.12 niniejszego ogłoszenia;

3. Inne dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:
3.1 Wypełniony formularz ofertowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, podpisany przez osobę prawidłowo umocowaną. Podpis musi być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację czytelnie (imię i nazwisko) lub nieczytelnie (z imienną pieczątką). Braki, błędy w wymaganej treści formularza ofertowego spowodują odrzucenie oferty. 3.2 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile nie wynika ono z dokumentu rejestracyjnego, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Wspólnicy spółki cywilnej wraz z ofertą zamiast pełnomocnictwa mogą złożyć umowę spółki cywilnej;

4. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Rozdział 7 - Oferta składana przez więcej niż jednego wykonawcę.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
3. Wykonawcy, składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. W zakresie warunków określonych w Rozdziale 5 pkt. 1.2 niniejszego ogłoszenia, wykonawcy wspólnie ( co najmniej jeden z nich) mają udowodnić, iż spełniają te warunki.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia odnośnie żadnego z nich nie mogą istnieć podstawy wykluczenia zgodnie z postanowieniami Rozdziału 5 pkt.2 niniejszego ogłoszenia, dokumenty i oświadczenia w tym zakresie wykonawcy składają indywidualnie.
6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
7. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych.

Rozdział 7 - Wyjaśnienia dotyczące treści ogłoszenia.

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia.
2. Prośbę o wyjaśnienia należy przesyłać do dnia 02.12.2016 r. do godz.11.00 r., na adres:
Teatr Stanisław Ignacego Witkiewicza
34-500 Zakopane
ul. Chramcówki 15
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozdział 8 - Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca musi uzyskać wszystkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji umowy.
2. Wykonawca odpowiada za prawidłowość i kompletność oferty.
3. W ofercie wykonawca winien skalkulować cenę obejmującą całość zamówienia.
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednoznacznie opisaną ofertę i zaproponować jedną cenę.
6. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
7. Opakowanie i oznaczenie oferty. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz dopiskiem Oferta: ,, Świadczenie usługi ochrony osób i mienia Teatru Stanisław Ignacego Witkiewicza w Zakopanem "; z dopiskiem nie otwierać przed: 07.12.2016 przed godz. 12.30
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 5. oraz dodatkowo opisane określeniami ,,Zmiana" lub ,,Wycofanie".
9. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

Rozdział 9 - Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich za cały przedmiot zamówienia.
2.Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z formularzem oferty, w oparciu o jednostkowe ceny podane w ofercie tj.:
2.1 cenę netto za 1 godzinę pełnienia ochrony w obiekcie (uwzględniająca wszystkie koszty, niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym m.in. stawkę godzinową pracy agenta) – cena 1;
2.2 cenę netto miesięcznego abonamentu za usługi monitorowania systemu alarmowego podłączonego do użyczonego przez Wykonawcę zestawu monitorującego stanowiącego jego własność – cena 2.
2.3 cenę netto miesięcznego abonamentu za podgląd poprzez stronę internetową do informacji i sygnałów przesyłanych przez system Active Guard ( lub równoważny) oraz zapewnienie wsparcia grup interwencyjnych- cena 3
2.4 Kalkulując cenę oferty należy podać cenę jednostkową netto każdej pozycji, następnie obliczyć wartość netto każdej pozycji mnożąc podaną cenę jednostkową netto przez przewidywaną ilość. Wskazać zastosowaną stawkę podatku (w %) i obliczyć wartość podatku VAT, po czym obliczyć wartość brutto każdej pozycji, poprzez zsumowanie wartości netto i wartości podatku VAT.
2.5 Wykonawca winien skalkulować całkowitą cenę oferty wg wzoru:

Cena Oferty = 8400 (szacowana liczba godzin pracy agentów ochrony w obiekcie w okresie świadczenia umowy) x cena 1 (określona w pkt.2.1) + 12 ( liczba miesięcy) x cena 2 (określona w pkt.2.2) + 12 ( liczba miesięcy) x cena 3 (określona w pkt.2.3)

2.6 Obliczając całkowitą cenę oferty należy podać wartość netto, wskazać wysokość i kwotę należnego podatku od towarów i usług VAT, oraz wartość brutto.

3. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty i ryzyka niezbędne dla prawidłowej i pełnej realizacji przedmiotu zamówienia wg wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu wraz załącznikami oraz uwzględniać należny podatek VAT bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

4. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.

Rozdział 10 - Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 14:00, w Sekretariacie Zamawiającego lub w Biurze Administracji pokój nr 19
Adres:
Teatr Stanisław Ignacego Witkiewicza
34-500 Zakopane
ul. Chramcówki 15
2. Termin składania ofert upływa dnia 07.12.2016 r., o godz. 12:30.
3. Otwarcie ofert w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć, nastąpi w dniu w którym upływa termin składania ofert o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego.

Rozdział 10 - Opis kryteriów.

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
2.1 Cena – 75 %
2.2 Cena brutto za całość usługi - 75%

C= (Cn/Cb) x 100 x 75%

gdzie:
C- wartość punktowa kryterium „cena”
Cn – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert;
Cb – cena badanej oferty

2.3 Wskaźnik ulgi we wpłatach PFRON – 25%
W przedmiotowym kryterium ocenie podlegać będzie możliwość udzielenia przez Wykonawcę zaświadczenia umożliwiającego obniżenie zobowiązań Zamawiającego względem PFRON, w każdym miesiącu świadczenia usługi w okresie trwania umowy, zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi naliczania ulg we wpłatach na PFRON.

1) Wykonawca którzy nie spełniają wymogu udzielenia odpisu na PFRON, otrzymają – 0 pkt,
2) Wykonawcy, którzy deklarują miesięczny wskaźnik ulgi we wpłatach na PFRON na poziomie poniżej 5% miesięcznego wynagrodzenia netto Wykonawcy, otrzymają – 5 pkt
3) Wykonawcy, którzy deklarują miesięczny wskaźnik ulgi we wpłatach na PFRON od 5% a mniej niż 10% miesięcznego wynagrodzenia netto Wykonawcy, otrzymają – 10 pkt
4) Wykonawcy, którzy deklarują miesięczny wskaźnik ulgi we wpłatach na PFRON od 10% a mniej niż 20% miesięcznego wynagrodzenia netto Wykonawcy, otrzymają – 15 pkt
5) Wykonawcy, którzy deklarują miesięczny wskaźnik ulgi we wpłatach na PFRON od 20% a mniej niż 30% miesięcznego wynagrodzenia netto Wykonawcy, otrzymają – 20 pkt
6) Wykonawcy, którzy deklarują miesięczny wskaźnik ulgi we wpłatach na PFRON powyżej 30% miesięcznego wynagrodzenia netto Wykonawcy, otrzymają – 25 pkt ( maksymalna ilość pkt. do otrzymania w powyższym kryterium).

2.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w skali 100 punktowej obliczonych wg następującego wzoru:

X = C+P

gdzie:
X - ilość punktów badanej oferty;
C- ilość punktów badanej oferty w kryterium cena;
P- wskaźnik ulgi we wpłatach PFRON

3. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Rozdział 11 - Informacje dotyczące postanowień umowy.

Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego Ogłoszenia.

Rozdział 12 - Informacje pozostałe.

1. Oferty złożone po terminie lub w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi w niniejszym ogłoszeniu nie zostaną rozpatrzone.
2. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert i wybierze ofertę która uzyska najwyższą ilość punktów w podanych w ogłoszeniu kryteriach oceny ofert. Następnie wybrany wykonawca zostanie oceniony czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. W toku badania ofert Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, jeśli w określonym terminie nie złożył oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub nie złożył pełnomocnictw, lub złożone przez niego oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia, lub poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
4. Jeśli oferta wykonawcy najwyżej oceniona podlegałaby odrzuceniu wówczas tą samą procedurę stosuje się do kolejnej najwyżej ocenionej oferty.
5. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale 6 Ogłoszenia o zamówieniu:
6. Zamawiający poprawi w ofercie:
6.1 oczywiste omyłki pisarskie;
6.2 oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
6.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty; - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny pod rygorem odrzucenia oferty.
8. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z treścią niniejszego ogłoszenia.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu postępowania drogą elektroniczną (na adresy email podany w ofercie) oraz zamieści informację na stronie internetowej.
7. Wykaz załączników do niniejszego ogłoszenia:
7.1. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
7.2. Załącznik nr 2 - Formularz oferty;
7.3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków
7.4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. Przesłanek wykluczenia
7.5. Załącznik nr 5 – Wykaz usług
7.6. Załącznik nr 6 – Wykaz osób
7.7. Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Ogłoszenie wraz z załącznikami od 1 do 7 zatwierdzam:

Zakopane, dnia 28.12.2016r.

Jerzy Chruściński
Zastępca Dyrektora

 

Fundacja Witkacy powstała, aby wspierać Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem. Jej główne działania to: